Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
“Barber Battle ”

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Konkurs  „#Barber Battle”  (dalej „Konkurs”) podlega prawu polskiemu.
1.2.  Organizatorem konkursu jest YES Edukacja z siedzibą w Gdyni przy ul.Przebendowskich 26/3
1.3.  Konkurs odbędzie się 18 czerwca  2022 w czasie eventu Barber Night powered by STMNT Summer Edition.
1.4.  Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 4 lutego 2022 r.
1.5  Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki uczestników Konkursu.
1.6 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.7 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.8  Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:
a)    a) „Fryzjer” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która wykonuje zawód fryzjera/barbera.
b)  „Uczestnik Konkursu” –  Fryzjer, który zarejestruje chęć wzięcia udziału w konkursie – poprzez zakup dwóch biletów na wydarzenie BARBER NIGHT powered by STMNT. Summer Edition  18 czerwca 2022 ,zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie maila na [email protected] i otrzyma potwierdzenie z tego maila.
c) „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) „Nagroda” – nagrody opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
e) „Strona konkursowa”  
2.     CZAS TRWANIA KONKUSU
2.1.  Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2022 w czasie Barber Night powered by STMNT o godz. 20:… .
2.2.  Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia  r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”).

3.     UCZESTNICY KONKURSU
3.1.  Każdy może wziąć udział w konkursie.
3.2.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4.     ZASADY KONKURSU
4.1.  Aby wziąć udział w Konkursie:
a)          Uczestnik powinien kupić bilet na wydarzenie BARBER NIGHT powered by STMNT. Summer Edition dla siebie i modela pod linkiem https://www.biletomat.pl/inne/barber-night-summer-edition-gdansk-11299/
b)      Uczestnik powinien zarejestrować swój udział oraz udział swojego Modela w konkursie poprzez zamówienie bezpłatnych biletów na BARBER BATTLE FADE na mailu szkolenia @yesgrupa.com.pl , do dnia2022 15.06.2022 do godz. 23:59 w tym dniu.
c)       Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i wynosi 20 Uczestników Konkursu. O zakwalifikowaniu do  Konkursu decyduje kolejność  dokonywanych zarejestrowań, o których mowa w pkt 4.1. lit.a).
d)      Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do Konkursu otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania do Konkursu  do dnia 16.08.2022  do godz.20:00 w tym dniu  poprzez wiadomość e-mail.
e)      Brak powiadomienia o zakwalifikowaniu do Konkursu w powyższym terminie oznacza niezakwalifikowanie się do Konkursu , oddzielna wiadomość nie będzie przesyłana.
f)        Uczestnik razem ze swoim Modelem aby wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest  pojawić się na miejscu wydarzenia Barber Night powered by STMNT tj. 18.06.2022 nie później niż o godz. …18:00
g)             Uczestnik w czasie trwania konkursu powinien wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu swojej interpretacji fryzury typu fade na bokach i z tyłu głowy Modela przy zastosowaniu następujących zasad:.
I)         Każdy z Uczestników będzie miał 20 min. na wykonanie zadania konkursowego, przy czym szybkość wykonania stylizacji nie będzie  miała wpływu na ocenę  wykonania zadania konkursowego .
II)   Model może mieć przygotowaną wcześniej górę stylizacji.
III)   Uczestnik może korzystać z dowolnego, bezprzewodowego sprzętu, ponosząc odpowiedzialność za jego sprawne i bezpieczne działanie
IV)    Uczestnik może korzystać z dowolnych kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji ponosząc odpowiedzialność za skutki ich zastosowania.
V)     Uczestnik może korzystać z czołówek i lamp bezprzewodowych ponosząc odpowiedzialność za ich sprawne i bezpieczne działanie.
VI)      Zranienie lub/i skaleczenie Modela oznacza dyskwalifikację Uczestnika. [Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub/i skaleczenie Modela.

4.2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Barber Battle Fade jeśli ilość Uczestników, którzy zostali zakwalifikowaniu do Konkursu będzie mniejsza niż 5 osób ( nie licząc Modeli). O odwołaniu Barber Battle Fade Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej
4.3.      Przystępując do udziału w Konkursie w sposób określony w w pkt 4.1. lit. a) Regulaminu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
4.4.      Uczestnik Konkursu rejestrując udział swojego Modela w Konkursie  w sposób określony w pkt 4.1. lit. a)  deklaruje i potwierdza, że posiada zgodę Modela na zarejestrowanie w Konkursie, udział w Konkursie jak również wykorzystanie wizerunku Modelka utrwalonego w materiałach takich jak zdjęcia oraz materiał video powstałych w trakcie Konkursu utrwalających jego przebieg oraz wyniki w zakresie określonym w pkt 4.5  przez Organizatora jak również przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sponsora nagrody, o której mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu .
4.5.       Rejestrując udział w Konkursie zgodnie z pkt 4.1 lit. a), każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach takich jak zdjęcia oraz video powstałych w trakcie Konkursu utrwalających jego przebieg oraz wyniki bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora jak również przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sponsora nagrody, o której mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu, na następujących polach eksploatacji:
a)          utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b)          zwielokrotnienie utworu zawierającego wizerunek jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c)          obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór zawierający wizerunek utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
d)          rozpowszechnianie utworu zawierającego wizerunek w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e)          wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
f)           wykorzystanie wizerunku w utworach multimedialnych,
g)          wprowadzanie utworu zawierającego wizerunek do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h)          wykorzystanie utworu zawierającego wizerunek i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i)            wykorzystanie utworu zawierającego wizerunek dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

5.  ZWYCIĘZCY I NAGRODY
5.1.  Spośród wszystkich  stylizacji wykonanych w trakcie Konkursu, które spełniają wymogi określone niniejszym Regulaminem, …osobowe jury wyłoni 1 (jednego) Zwycięzcę, uwzględniając w każdym przypadku zgodność stylizacji z przedmiotem Konkursu oraz:
·              czystość pracy
·              jakość cieniowania
·              całokształt stylizacji

5.2.  Wyłonienie Zwycięzców nagrody nastąpi w czasie Barber Night powered by STMNT w dniu 18 kwietna 2022 r.

5.3.  Nagrodą w Konkursie jest:
5.3.1.    Nagroda rzeczowa
·        Maszynka Andis, o wartości …minimum 1200pln
·        Brzytwa Hovel o wartości… minimum 300pln
·        zestaw kosmetyków STMNT składających się z 4 produktów o wartości 189 zł brutto
5.3.2 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości …(patrz punkt 5.4.)

5.4.  Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5.3.2. Regulaminu zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5.5.  Łączna wartość nagrody wynosi  … zł brutto (słownie: …złotych brutto) wraz z nagrodą pieniężną.
5.5       Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U.2021.1128 t.j..).
5.6       Ogłoszenie wyników Konkursu i wskazanie Zwycięzcy  nastąpi w dniu Konkursu na scenie w czasie Barber Night powered by STMNT – do max. 2 godzin  po zakończeniu Konkursu.
5.7       Organizator posiada prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, w przypadku, gdy pierwotna nagroda nie będzie osiągalna.
5.8       Zwycięzcy w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w niniejszym Regulaminie.
5.9       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, u którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzi naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa lub którego działania zostały przez Organizatora uznane za naruszające ogólnie przyjęte dobre obyczaje i normy moralne.
5.10    Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody w Konkursie na osobę trzecią.
5.11    Odbiór każdej nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

6      REKLAMACJE
6.1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „#barberbattle” w terminie do dnia 23 czerwc 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
6.2.     Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.3.     Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 6.1 powyżej,
nie będą rozpatrywane.
6.4.     Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Modeli jest YES Edukacja Fryzjerska z siedziba w Gdyni.
7.2.         Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
·       Organizacji i realizacji Konkursu #barberbattle w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;
·            Wydania  nagrody Zwycięzcy Konkursu,
·     Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów dot. Przyrzeczenia publicznego, a także przepisów podatkowych i prowadzenia rachunkowości,
·            Rozpatrywania reklamacji uczestników (w tym Zwycięzcy) Konkursu.
·            Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
·     wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,
·     prawnie usprawiedliwiony interes – przeprowadzenie konkursu w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń uczestników Konkursu.

7.3          Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora,
a także usługodawcy w związku z organizacją  i realizacją konkursu #barberbattle ”, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji w/w usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom, operatorom telekomunikacyjnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji oraz w celach organizacyjnych konkursowych np. dostarczenia nagrody. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
7.4          Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
(w tym także postępowania reklamacyjnego), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata/wydanie.
7.5          W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania
i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
7.6          Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik  jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
7.7          Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a)     prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b)     prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c)      prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7.8          W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: [email protected] Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby administratora z dopiskiem: „#barberbattle”   (dane wskazane w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7.9          Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.      Wcześniejsze zakończenie konkursu
9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
9.2 Organizator skorzysta z tego prawa w przypadku problemów technicznych (np. wirus w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd sprzętu lub oprogramowania komputerowego) bądź z przyczyn prawnych. W takim wypadku, poprawne przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane.
9.3 O tyle, o ile takie przerwanie konkursu jest spowodowane postępowaniem uczestnika, Organizator może zażądać rekompensaty od wyżej wymienionej osoby za wszystkie powstałe szkody.

9.       Odpowiedzialność prawna
10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń z powodu awarii technicznych. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.
10.2 Poza przyznaniem nagrody, Organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań.
10.4 Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody materialne i prawne w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez błędy, opóźnienia bądź zakłócenia w przesyłaniu, awarii sprzętu technicznego, niepoprawnych treści, utracenie bądź skasowanie danych, wirusy lub inne, które mogą powstać podczas uczestnictwa w konkursie.
10.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone z Konkursu

11.  Inne

11.1 Jeśli poszczególne zapisy w warunkach uczestnictwa powinny stać się lub stają się nieważne, ważność pozostałych postanowień będzie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, przez Organizatora.

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w na Stronie wydarzenia na FB   oraz w siedzibie Organizatora przez cały Czas trwania Konkursu.
12.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i wykonawców regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Wizerunek Nagród przedstawiony
w materiałach reklamowych może odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody Zwycięzcy z powodu:
Ø  zgłoszenia do Konkursu niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Ø  odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę;
Ø  niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

III. Prawa do użytkowania treści

Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę, by YES Edukacja Fryzjerska. mogło wykorzystać treści podane w związku z dokonaniem rejestracji do Konkursu online, do następujących celów:

·       Niniejsze treści mogą zostać podane na wszystkich stronach internetowych bądź mediach społecznościowych marki YES Edukacja Fryzjerska oraz w Grupie STMNT Polska.

 
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
“#yesstmntshot”
 
1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.  Konkurs  „#yesstmntshot”  (dalej „Konkurs”) podlega prawu polskiemu.
1.2.  Organizatorem konkursu jest YES Edukacja z siedzibą wGdyna  przy ul.Przebendowskich 26/3
1.3.  Konkurs będzie trwał od dnia 10 maja 2022 od momentu publikacji informacji o Konkursie w serwisie Instagram do dnia 10 czerwca 2022 do godziny 23:59.
1.4.  Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 5 lipca 2022   r.
1.5 Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Instagram na koncie @yesedukacjafryzjerska (dalej nazywane „Strona konkursowa”). Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki uczestników Konkursu.
1.6 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.7 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.8  Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:
a)    a) „Fryzjer” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która wykonuje zawód fryzjera/barbera posiadająca konto w serwisie Instagram, w opisie lub nazwie, którego znajduje się informacja o zawodzie fryzjera/barbera.
b)  „Uczestnik Konkursu” –  Fryzjer, który zgłasza swoją pracę w konkursie, który posiada profil publiczny na Instagramie, który zaakceptował zasady i warunki uczestnictwa w konkursie i umieścił w czasie trwania konkursu na feedzie w serwisie Instagram zdjęcie stylizacji będące interpretacją hasła „Polish Modern Barber” oraz dodając w opisie #yesstmntshot zgodnie  z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem.
b) „Zgłoszenie” – umieszczone  w czasie trwania konkursu, w serwisie Instagram zdjęcie prezentujące interpretację stylizacji w stylu „Polish Modern Barber” wraz z dodaniem w opisie #yesstmntshot spełniające następujące warunki:
 
    I.     Zgłoszenie powinno przedstawiać zdjęcie prezentujące interpretację stylizacji w                 stylu „Polish Modern Barber”
     II.     Zgłoszenie/zdjęcie powinno zostać zamieszczone na feedzie w serwisie                              Instagram
     III.     Zgłoszenie/zdjęcie, które pojawi się w serwisie Instagram powinno zostać                          oznaczone w opisie #yesstmntshot  oraz powinno być wynikiem osobistej                        twórczości Uczestnika Konkursu,
      IV.     Zgłoszenie/zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych dotyczących                               jakichkolwiek podmiotów
        V.     Zgłoszenie/zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w                                      szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony                          wizerunku,
c) „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) „Nagroda” – nagrody opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
e) „Strona konkursowa” konto na Instagramie @yesedukacjafryzjerska
2.     CZAS TRWANIA KONKUSU
2.1.  Konkurs będzie trwał od dnia 10 maja 2022 od momentu publikacji informacji o Konkursie w serwisie Instagram do dnia 10 czerwca 2022 do godziny 23:59. . (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”)
2.2.  Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 5 lipca 2022 r.
 
3.     UCZESTNICY KONKURSU
3.1.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 
 
4.     ZASADY KONKURSU
4.1.  Aby wziąć udział w Konkursie:
a)    Uczestnik powinien posiadać publiczne konto na Instagramie. Jeśli Uczestnik nie posiada profilu na Instagramie, aby wziąć udział w Konkursie powinien najpierw zarejestrować się ww. serwisie zgodnie z jego regulaminem. Informujemy, iż administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
b)    Uczestnik powinien stworzyć zdjęcie, które będzie przedstawiać interpretacje stylizacji w stylu „Modern Barber” i zamieścić je w Czasie Trwania Konkursu, określonym w pkt 2.1. w serwisie Instagram na publicznym koncie Uczestnika co będzie równoznaczne z dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu
c)     Każde Zgłoszenie w serwisie Instagram powinno być oznaczone w opisie #yesstmntshot  
4.2.    Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
4.3 Uczestnik Konkursu dokonując Zgłoszenia do udziału w konkursie deklaruje, że posiada zgodę osoby przedstawionej w Zgłoszeniu na wykorzystanie jego/jej wizerunku oraz jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęcia.
4.4 Dokonując Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik Konkursu deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu Zgłoszenia na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b)  zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c)   obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
d)  rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
f)    wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g)  wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h)  wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i)    wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
Ponadto Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Zgłoszenia, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4.5 Zdjęcia zgłoszone do udziału w Konkursie nie spełniające wymogów określonych
w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, obrażające uczucia religijne, o treściach pornograficznych
i niezgodnych z prawem, sprzeczne z interesami Organizatora lub o złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, pochodzące od osób nie spełniających warunków określonych Regulaminem są nieważne i zostaną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wykluczone z Konkursu.
 
5.  ZWYCIĘZCY I NAGRODY
5.1.  Spośród wszystkich Zgłoszeń zgłoszonych do Konkursu, które spełniają wymogi określone niniejszym Regulaminem, 10 (dziesięciu) Zwycięzców Konkursu wyłoni 4-osobowe jury, uwzględniając w każdym przypadku zgodność Zgłoszenia z przedmiotem Konkursu oraz:
·       przekaz
·       trafność i oryginalność ujęcia tematu
·       kreatywność
·       wkład i zaangażowanie w pracę
 
5.2.  Wyłonienie Zwycięzców nagrody nastąpi w czasie Barber Night powered by STMNT w dniu 15 stycznia 2022 r.
5.3.  W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu nadeślą identyczne Zgłoszenia Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, które weźmie udział w Konkursie. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników Konkursu sporządził samodzielnie takie samo lub podobne Zgłoszenie, weźmie pod uwagę czas przesłania Zgłoszenia. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika Konkursu, któremu odmówiono przyjęcia zgłoszenia, do dochodzenia autorstwa swojego zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi Konkursu na drodze sądowej.
 
5.4.  Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) – po jednym dla każdego Zwycięzcy –  zestawów STMNT składających się z Szamponu Wielofunkcyjnego oraz Pasty o łącznej wartości 189 zł brutto/ jeden zestaw wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 18,90 zł.
 
5.5  Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5.4. Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
5.6  Łączna wartość puli nagród wynosi 2 079 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto) wraz z nagrodami pieniężnymi.
5.7       Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U.2021.1128 t.j.
5.8       Zwycięzca zostanie poinformowany o wytypowaniu do Nagrody w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy, określnej w pkt 5.2, poprzez wiadomość prywatną na Instagramie. Zwycięzca ma obowiązek odpowiedzieć na wiadomość o wytypowaniu do Nagrody w ciągu 14 dni poprzez zwrotną wiadomość oraz potwierdzić odbiór Nagrody. Zwycięzca będzie poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska, adresu korespondencyjnego, na który ma zostać przesłana Nagroda W przypadku, w którym Zwycięzca nie potwierdzi w wyznaczonym przez Organizatora terminie odbioru Nagrody, traci prawo do Nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.
5.9       Organizator posiada prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, w przypadku, gdy pierwotna nagroda nie będzie osiągalna.
5.10    Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w niniejszym Regulaminie.
5.11    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, u którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzi naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa lub którego działania zostały przez Organizatora uznane za naruszające ogólnie przyjęte dobre obyczaje i normy moralne.
5.12    Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody w Konkursie na osobę trzecią.
5.13    Odbiór każdej nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.
 
6      REKLAMACJE
6.1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie #yesstmntshot” w terminie do dnia 23 stycznia 2022. (decyduje data stempla pocztowego).
6.2.     Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.3.     Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 6.1 powyżej,
nie będą rozpatrywane.
6.4.     Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
7      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
7.1.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest YES Edukacja (e-mail: [email protected]
7.2.         Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
·       Organizacji i realizacji Konkursu #yesstmntshot w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;
·       Wydania nagród Zwycięzcom Konkursu,
·       Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów dot. Przyrzeczenia publicznego, a także przepisów podatkowych i prowadzenia rachunkowości,
·       Rozpatrywania reklamacji uczestników (w tym Zwycięzców) Konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
·       wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,
·       prawnie usprawiedliwiony interes – przeprowadzenie konkursu w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń uczestników Konkursu.


7.3          Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora,
a także usługodawcy w związku z organizacją  i realizacją konkursu „#yesstmntshot”, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji w/w usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom, operatorom telekomunikacyjnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji oraz w celach organizacyjnych konkursowych np. dostarczenia nagrody. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
7.4          Dostęp do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Instagrama ma również Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, który jest administratorem danych użytkowników swoich produktów.
7.5          Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
(w tym także postępowania reklamacyjnego), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata/wydanie.
7.6          W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania
i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
7.7          Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik  jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
7.8          Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a)      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b)      prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c)                        prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7.9          W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: [email protected] .Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby administratora z dopiskiem: „#yesstmntshot”   (dane wskazane w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7.10       Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 
 
8      PRAWA AUTORSKIE
 
8.1.     Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z pracą nad zadaniem konkursowym,
o którym mowa w pkt. 4.1.
8.2.     Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe
w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 
9.      Wcześniejsze zakończenie konkursu
9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
9.2 Organizator skorzysta z tego prawa w przypadku problemów technicznych (np. wirus
w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd sprzętu lub oprogramowania komputerowego) bądź z przyczyn prawnych. W takim wypadku, poprawne przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane.
9.3 O tyle, o ile takie przerwanie konkursu jest spowodowane postępowaniem uczestnika, Organizator może zażądać rekompensaty od wyżej wymienionej osoby za wszystkie powstałe szkody.
 
10.    Odpowiedzialność prawna
10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń z powodu awarii technicznych. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.
10.2 Poza przyznaniem nagrody, Organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań.
10.4 Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody materialne i prawne w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez błędy, opóźnienia bądź zakłócenia w przesyłaniu, awarii sprzętu technicznego, niepoprawnych treści, utracenie bądź skasowanie danych, wirusy lub inne, które mogą powstać podczas uczestnictwa w konkursie.
10.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone z Konkursu
 
11.  Inne
 
11.1 Jeśli poszczególne zapisy w warunkach uczestnictwa powinny stać się lub stają się nieważne, ważność pozostałych postanowień będzie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, przez Organizatora.
 
12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
12.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w na Stronie Konkursowej – w bio profilu @yesedukacjafryzjerska na Instagramie oraz w siedzibie Organizatora przez cały Czas Trwania Konkursu a także dłużej do dnia zakończenia czynności związanych z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji
12.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i wykonawców regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Wizerunek Nagród przedstawiony
w materiałach reklamowych może odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 
12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody Zwycięzcy z powodu:
Ø  zgłoszenia do Konkursu niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Ø  niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora
w niniejszym Regulaminie w szczególności niezbędnych do wydania nagrody;
Ø  odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę;
Ø  niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 
 
III. Prawa do użytkowania treści
 
Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę, by YES Edukacja Fryzjerska. mogło wykorzystać treści podane w związku z dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu online, do następujących celów:
 
·       Niniejsze treści mogą zostać podane na wszystkich stronach internetowych bądź mediach społecznościowych marki YES Edukacja Fryzjerska oraz być opublikowane na prywatnej grupie STMNT Polska.